رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس فاکتورهای مختلف مانند کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی یا مجلات و روزنامه ها با استفاده از پرسشنامه ها یا چک لیست ها صورت می گیرد. لیست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط افرادی که تمایل به ادامه تحصیل دارند به منظور انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود مورد استفاده قرار می گیرد.

رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط موسسه تایمز6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0